Algemene informatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zijn dankbaar voor het feit dat u met één of meerdere huisdieren bij ons staat ingeschreven. Zoals u wellicht uit de landelijke media heeft vernomen is vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Privacywet van toepassing. Wij zijn ook verplicht om ons hieraan te conformeren voor zover we dat al niet deden.

Wij willen u graag van dienst blijven, echter daarom is onze kliniek verplicht om uw toestemming te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen. Dit betekent concreet dat wij uw data verwerken volgens de nieuwe richtlijnen van onze algemene voorwaarden en de vernieuwde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanuit de overheid is opgelegd.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
  • Uw naam, adres een woonplaats;
  • Gegevens van uw huisdier(en)
  • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
  • Tijdstip van uw afspraak;
  • Betalingsgegevens en factuuradres;

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.